תקנון ותנאי שימוש

כללי

 

 1. אתר האינטרנט Lilaber (להלן:"האתר") הינו אתר המספק שירות מקוון (on-line) ברשת האינטרנט.
  • השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים להלן. על כן, הנך מתבקשת לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב, שכן הם חלים על כלל משתמשי ומצבעי פעולה באתר (להלן : "הלקוחה") ועל כל הזמנה שתתבצע על יד הלקוחה באמצעות האתר.
  • כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון נקבה יקרא גם כאילו נאמר בלשון זכר. התקנון מנוסח כך מטעמי נוחיות בלבד.
  • מובהר כי Lilaber שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו ו/או חלקו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושיוניים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.
  • הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה, הבין אותו והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד Lilaber ו/או מי מטעמה, למעת טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד Lilaber על פי תקנון זה.
  • Lilaber עושה על מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, יחד עם זאת, Lilaber אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, התוכנה, בקווי התקשורת או רשת האינטרנט. Lilaber אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית ומערכות הרישום לאתר החברה ו/או לקליטה משובשת של נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או תקלה אחרת, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הניתנים על ידה, ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש.
  • בכל מקרה בו משתמשת האתר תמצא שגיאה/ליקוי או כל טעות אחרת, יפנה ראשית ל Lilaber וזו תפעל על מנת לתקנה, אם תמצא לנכון, וזאת בטרם ינקוט בצעדים משפטיים כלשהם.

קניין רוחני

 1. האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימוני המסחר המפורסמים בו הנו רכושה הבלעדי של Lilaber. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של Lilaber ו/או של צדדים שלישיים ויישארו בבעלותם המלאה בכל עת. אינך ראשית להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צור שהיא ללא הסכמת Lilaber מראש ובכתב. הסכם זה מעניק למשתמשות האתר אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.
  • האתר, לרבות אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים של שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה הבלעדי של Lilaber ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישיים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

הגבלת אחריות

 1. האחריות לטיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנת שתוקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של Lilaber למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
  • כל המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאפקטיביות המוצר. Lilaber לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
  • התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: "התוכן") ניתנים לשימוש כפי שהם. מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמשת. המשתמשות מתחייבות כי לא תהיינה להן כל דרישות, טענות או תביעות כלפי Lilaber בקשר לטיב התוכן, וברור להן שאחריות השימוש באתר חלה עליהן באופן בלעדי.

 

תנאי שימוש

 1. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.
  • Lilaber שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הרכישה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בכל התנהגות בלתי הולמת ו/או אלימה מצד הלקוחה.
  • לקוח שקיבל פרסומים מהאתר ואינו מעוניין להמשיך לקבלם, תחול עליו האחריות להסיר עצמו מרשימת התפוצה. ההסרה תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור 'הסרה מרשימת התפוצה' בגוף הפרסום.
  • Lilaber שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

המוצרים באתר

 1. באתר מוצג מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: "המוצרים").
  • בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. Lilaber עושה את מירב המאמצים לספק תאור ומידע מקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (צבעים, גוונים וכו'), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

 

ביצוע הזמנה

 1. לאחר ביצוע הזמנה, תישלח ללקוחה הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה וחשבונית על ההזמנה. לתשומת ליבך: במקרה בו המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, תישלח ללקוחה הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בהזמנה ו/או באמצעות מספר הטלפון שהוזן.
  • במידה והמוצר שנרכש אינו זמין במלאי, יוצע ללקוחה מוצר חליפי, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוחה תקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. במידה ותסרב הלקוחה להצעה החלופית – תבוטל העסקה או שתזוכה חלקית בהתאם לרכישה אותה ביצעה הלקוחה.

שיבושים בהזמנה

 1. על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו, נדרשת ההזמנה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצקים ולחיוב רכישתם. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה. במידה ותתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או ככל שיחול שיבוש ו/או בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר, תהא LilaBer רשאית לבטל את רכישתך ולזכות את התשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
  • ככל שבעת ההזמנה תמסרי פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח כי המוצרים יגיעו אליך.

אמצעי תשלום

 1. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין. יש להזין מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים שיתבקשו במקום המיועד לכך. כמו כן, ניתן לשלם בהעברה בנקאית, ביט או מזומן (בהתאם לאזור החלוקה) על ידי פנייה בוואטסאפ למספר 054-8986006.
  • בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לאפשר לאתר לגבות את התמורה, יחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
  • יש לציין כי התשלום באתר הינו מאובטח שכן פרטי התשלום אינם נשמרים במערכת.

אספקה

 1. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע תוך חמישה ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. האספקה הינה בימים א'-ה', ללא ערבי חג ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים.
  • הזמנה בסכום העולה על 150 ₪, תהא ללא דמי משלוח ותסופק לכתובת אחת, אותה ציינה הקונה בעת ביצוע ההזמנה.
  • להזמנה בסכום הנמוך מ 150 ₪, יתווספו 35 ₪ דמי משלוח ותסופק לכתובת אחת, אותה ציינה הקונה בעת ביצוע ההזמנה
  • LilaBer לא תהיה אחראית לעיכובים בקבלת המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בקונה, לרבות עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הקונה או קושי בתיאום הגעה. עיכוב כאמור לא יחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר.
  • ל LilaBer שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים וזאת כאשר האזור מוגבל גישה בטחוני, טכנית, שנדרשת פעולה מיוחדת על מנת לספק את המשלוח לאזור או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה. לקונה ו/או מי מטעמה לא תהיה טענה ו/או תביעה בעניין. במקרה זה, יוכל הקונה לבחור כתובת אחרת בה מעוניינת לקבל את המשלוח. במידה לא תהיה מעוניינת לקבל את המשלוח בכתובת אחרת, העסקה תבוטל.
  • בעת האספקה, רשאית LilaBer לבקש את נוכחות הקונה במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימה, כתנאי למסירה.

ביטול הזמנה

 1. מדיניות ביטול ההזמנה תהיה כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק")
  • ביטול ההזמנה ייעשה על ידי הלקוחה לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. הלקוחה תשיב המוצר ל LilaBer או שתישא בעלות החזרת המוצר על ידי שליח.
  • הודעה על ביטול כאמור תימסר ל LilaBer על ידי הלקוחה בטלפון (054-8986006) או דוא"ל (([email protected] ותיכנס לתוקפה מרגע אישור קבלת ההודעה על ידי LilaBer.
  • לאחר ביטול העסקה והחזרת המוצר בשלמותו ובאריזתו המקורית, LilaBer תשיב ללקוחה את הסכום אותו שילמה.
  • החזרת התמורה תיעשה באותו אופן בו בוצע התשלום. מיד לאחר ביצוע ההחזרה כאמור, תישלח ללקוחה אסמכתא בעניין לדואר האלקטרוני.
  • מובהר כי ביטול הזמנה כאמור, יתבצע כנגד הצגת חשבונית/מספר הזמנה שקיבלה הלקוחה.
  • ביטול ההזמנה לאחר איסוף החבילה על ידי חברת השליחויות – במידה והלקוחה מעוניינת בביטול ההזמנה כאמור, ובטרם הגיעה אליה המוצר, תישא הלקוחה בעלות המשלוח. סכום זה יקוזז מהסכום אותו תשיב LilaBer ללקוחה.

מדיניות החזרת מוצרים

 1. במדיה ולקוחה קיבלה מוצר פגום או שסופק לה מוצר שגוי, תעדכן הלקוחה את LilaBer בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, וזו תספק ללקוחה מוצר חדש ותקין ותאסוף ממנה את המוצר השגוי/פגום, או לחלופין, תבצע החזר כספי חלקי/מלא כנגד המוצר אם אינו זמין במלאי, לפי שיקול דעתה בלבד, וזאת כשהטעות מקוה ב LilaBer.
  • במידה והטעות מקורה בלקוחה בעת ביצוע ההזמנה ועל כן נתקבל מוצר שגוי, האחריות תהא ללקוחה בלבד והיא תישא בעלות דמי המשלוח על מנת לבצע החלפת מוצר. במקרה כזה, לא תהא ללקוחה טענה כלפי LilaBer/
  • במידה והטעות מקורה בלקוחה, והמוצר נפתח ו/או נעשה בו שימוש, לא ניתן יהיה להחזיר את המוצר.

מדיניות מבצעים

 1. מוצר שמוצג באתר במחיר מבצע, יסופק במחיר זה בכפוף לכך שהמבצע בתוקף במועד ביצוע ההזמנה ובכפוף לזמינותו במלאי. LilaBer רשאית להפסיק בכל עת ולפי שיקול דעתה את תוקף המבצע ולעדכן מחירים.
  • במידה וישנו קוד קופון פעיל, LilaBer רשאית להפסיק פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה בלבד ולא תהיה ללקוחה ו/או מי מטעמה כל טענה בעניין.
  • מובהר בזאת כי לא יינתן כפל קופונים במידה וקיימים מספר קופונים פעילים בו זמנית. הלקוחה תבחר במעמד הרכישה את הקופון אותו רוצה לממש.
  • LilaBer רשאית לבטל כפל מבצעים במידה ואלו קיימים, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד.

 

דין וסמכות שיפוט

 1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל תובענה בעניין התקנון ותנאי השימוש, תישמע בבית המשפט בתל אביב, ישראל.

 

דילוג לתוכן